Các bài viết trong mục " Nhạc Việt "  • Consonnances – Trí Nguyễn

    HFVN – Album Consonnances (Dịch nghĩa: Hòa Điệu) là album đầu tiên của Trí Nguyễn, kết hợp trình tấu đàn Tranh cùng tứ tấu đàn dây của Tây phương những khúc cầm cổ theo đúng..