Articles Posted by the Author:
  • Dây loa Furutech đấu Bi-Wire

    Đấu bi-wire là cách chạy hai đường dây loa từ âm li công suất vào loa. Kỹ thuật này thường tạo ra chất lượng âm thanh tốt hơn là cách đấu single-wire như thông thường..