Articles Posted in the " Philips " Category

  • Philips SACD-1000

    HFVN – SACD -1000 là đầu đọc thương mại đầu tiên trên thế giới có khả năng đọc các đĩa ở chế độ hai kênh ( stereo) và đa kênh (multichannel) .Kết cấu đơn giản..