Articles Posted by the Author:

  • Dây nối Cardas Clear Reflextion

    Cardas Audio có rất nhiều “may mắn” trong “thời đại” của nó, nhưng chắc chắn cũng không thể thành công như dòng Golden Cross và Golden Reference. Đối với nhiều người, đó thực sự là..